Nobat
در این سیستم شما قادر خواهید بود در هر موقعیت شغلی که هستید (پزشک ، وکیل ،آرایشگاه ها،سیستم بن دهی کارمند و...) نوبت دهی ایجاد فرمایید.
توجه فرمایید در این سیستم داشتن شماره اختصاصی الزامی است.