Divert
توسط این قسمت میتوانید پیامک های دریافتی خود را به صورت خودکار به شماره موبایل تعیین شده،ایمیل یا یک آدرس خاص(URL) ارسال نمایید.همچنین در قسمت پیام های رسیده میتوانید تعیین کنید که پیام ها در پنل شما ذخیره شوند یا خیر.
توجه فرمایید در این سیستم داشتن شماره اختصاصی الزامی است.