Adduser
امکانات تعبیه شده در این قسمت شما را قادر میسازد تا کاربران یا کارمندانی را تعریف کرده و برای هر کدام از آنها دسترسی به بخش های مختلف سامانه را تعیین نمایید همچنین این قابلیت شما را قادر می سازد تا از تمام فعالیت های همکار خود در سایت مطلع شوید.