ســامــانــه پیام کوتاه ســهــنـــد

Demo

تعرفه خطوط

 

 قیمت خطوط ثابت 021

نوع خط قیمت (تومان)
خط 8 رقمی متناظر خط ثابت
100.000

 قیمت خطوط 1000

          نوع خط سفارشی (تومان)
غیر سفارشی (تومان)
خط 14 رقمی 25.000 12.500
خط 13 رقمی
65.000 33.500
خط 12 رقمی
120.000 60.000
خط 11 رقمی
240.000 120.000
خط 10 رقمی
335.000 155.000
خط 9 رقمی
420.000 210.000
خط 8 رقمی
580.000
300.000

 

 قیمت خطوط 2000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 12 رقمی
190.000
خط 11 رقمی
240.000
خط 10 رقمی
385.000
خط 9 رقمی
720.000
خط 8 رقمی
1.320.000

 

 قیمت خطوط 3000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 14 رقمی 12.000
خط 12 رقمی
72.000
خط 10 رقمی
85.000
خط 9 رقمی
استعلام
خط 8 رقمی
استعلام

 

قیمت خطوط 5000

نوع خط قیمت (تومان)
خط 14 رقمی 12.000
خط 13 رقمی
21.500
خط 12 رقمی
35.000
خط 11 رقمی
55.000
خط 10 رقمی
90.000
خط 9 رقمی
120.000
خط 8 رقمی
تماس بگیرید

توضیح : قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به سهند پیامک مي باشد.